خرید فایل(لزوم حکومت اسلام)

تحقيق لزوم حکومت اسلاملزوم حکومت اسلام|31019971|hyk40089539|
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان لزوم حکومت اسلام آماده دریافت می باشد.

تحقیق
متشکل از 21 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

عریف حکومت و حاکمیتدر تعریف حکومت گفته اند: حکومت عبارت است از مجموعه نهادهای فرمانروا،وظایف و اختیارات هر کدام از آنها و روابطی که میان اندامهای حکومتی موجود است.(1)در فرهنگ سیاسی آمده است: ( حکومت یعنی،تشکیلات سیاسی و اداری کشور و چگونگی و روش اداره ی یک کشور یا واحد سیاسی.تشکیلات دولت که علاوه بر نمایندگی های اجرایی،معمولاً از سه بخش مجریه،مقننه و قضاییه تشکیل می شود.مجموعه ی بنیادهای سیاسی،قوانی و آداب و رسومی که حاکمیت از طریق آنها اعلام می شود.) (2)لازم به ذکر است که دو واژه ی (حکومت) و (دولت) در برخی موارد معنای مرادف و در برخی موارد مترادف با یکدیگر دارند.اگر دولت را قدرت سیاسی سازمان یافته ای که امر و نهی می کند،تعریف کنیم مرادف با حکومت می شود.بر طبق این تعریف،دولت به معنای قوه ی مجریه ی کشور و هیأت دولت،نیست،بلکه به مفهوم هیأت حاکم است که قانونگذاری،سیاست گذاری،اجرا،قضاوت و برقراری نظم و امنیت را بر عهده دارد.لذا،گرچه تعریف های مختلفی از واژه حکومت در کتابهای علوم سیاسی ارایه شده است،اما می توان حکومت را به طور ساده این گونه تعریف کرد: ارگانی رسمی که بر رفتارهای اجتماعی افراد جامعه نظارت داشته،و سعی می کند که به رفتارهای اجتماعی مردم جهت ببخشد.اگر مردم از راه مسالمت آمیز،جهت دهی را پذیرا شدند که خوب،وگرنه حکومت با توسل به قوه ی قهریه اهدافش را دنبال می کند؛یعنی اگر کسانی از مقررات وضع شده که برای رسیدن به هدف مورد نظر حکومت لازم است،تخلف کنند با کمک دستگاههای انتظامی مجبور به پذیرفتن مقررات می شوند،که این تعریف شامل حکومت های مشروع و نامشروع می شود.(حاکمیت) در لغت به معنای تفوق و برتری است،و اصلاحاً در بعد حقوقی آن به معنای حق صدور اوامر بلاشرط است.بر این مبنا،حاکمیت مطلق،به معنای حق فرمانروایی بی چون و چرا بر تمامی افراد است.


مطالب دیگر:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق دغدغه مسیر شغلی 36 صفحهچارچوب نظری و پیشینه پژوهش دغدغه مسیر شغلیفصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری دغدغه مسیر شغلیادبیات نظری و پیشینه تجربی دغدغه مسیر شغلیمبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلی 78 صفحهچارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتیاق شغلیفصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اشتیاق شغلیادبیات نظری و پیشینه تجربی اشتیاق شغلیماهیت اشتیاق شغلی و بررسی نظریه های آنبررسی ابعاد و پیشایندهای اشتیاق شقلیمبانی نظری و پیشینه تحقیق جو سازمانی 75 صفحهچارچوب نظری و پیشینه پژوهش جو سازمانیفصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری جو سازمانیادبیات نظری و پیشینه تجربی جو سازمانیبررسی نظریه ها و مدل های جو سازمانیابعاد جو سازمانی و بررسی عوامل موثر بر آنانواع جو سازمانی و تشریح ویژگی های هر کدام از آنهاماهیت و ویژگی های جو سازمانی و مفهوم پردازی  صاحب نظران از آنمبانی نظری و پیشینه تحقیق بازده سهام 32 صفحهمبانی نظری و پیشینه تحقیق بازده غیرعادی سهام 32 صفحهمبانی نظری و پیشینه تحقیق تمرکز مالکیت 69 صفحهچارچوب نظری و پیشینه پژوهش تمرکز مالکیتفصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری تمرکز مالکیتادبیات نظری و پیشینه تجربی تمرکز مالکیتتمرکز مالکیت و تاثیر آن بر گزارشگری مالی