خرید فایل(حقوق جزای عمومی اسلام)

حقوق جزای عمومی اسلامحقوق جزای عمومی اسلام|41009293|hyk40089539|
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان حقوق جزای عمومی اسلام آماده دریافت می باشد.

مقدمه- حقوق- كه واژه ای است عربی- جمع حق است. حق در لغت به معانی متعددی است كه چه بسا جامع بین آن معانی به اعتبار معنای مصدری آن ثبوت یعنی وجود حقیقی و به اعتبار معنای وصفی آن ثابت یعنی موجود حقیقی می باشد.

حق در اصطلاح حقوق اسلامی: توانائی خاصی است كه برای كس یا كسانی نسبت به چیز یا كسی اعتبار شده و بمقتضای آن توانائی می تواند در آن چیز یا كس تصرفی نموده و یا بهره ای برگیرد. كسی كه این تونائی برای او اعتبار شده صاحب حق ( یا ذوالحق یا من له الحق) و كسی كه صاحب حق این توانائی را نسبت به او دارد من علیه الحق نامیده می شود.مثلاً حق قصاص توانائی ولی دم است نسبت به قاتل می تواند اعدام او را از دادگاه بخواهد. همینطور: حق قذف حق تعزیر حق دیه و غیره.

حق پیوسته با تكلیف و وظیفه توام است بدیهی است چنانچه كسی به گردن دیگری حقی دارد من علیه الحق موظف است به رعایت حق او كار یا كارهائی را انجام دهد ملاحظه حق و الدین بر فرزند حق فرزند و بر والدین حق همسایه بر همسایه و سایر حقوق این حقیقت را بخوبی آشكار می سازد. بلكه نه تنها من علیه الحق است كه در مقابل صاحب حق وظائفی دارد خود صاحب حق هم بپاس توانائی كه دارد وظائفی را كه اجتماع و احیاناً قانون به عهده او گذاشته است باید انجام دهد والدین باید در حضانت تعلیم و تربیت تهذیب اخلاق تهیه و سائل معیشت و بطور كلی در تحویل یك فرد سالم و مفید به جامعه بكوشند و حتی همه افراد جامعه وظیفه دارند حق صاحب حق را محترم بشمارند.

و چون بین حق و احكام ترخیصی جامع قریبی وجود دارد كه احیاناً ممكن است موجب اشتباه و عدم تمیز این دو از یكدیگر گردد چنانكه در مورد حقوق صاحبان حق می توانند كاری را انجام دهند و می توانند انجام ندهند د رمورد این احكام نیز انسان می تواند كاری را انجام دهد یا انجام ندهد لذا در مقام فرق بین این دو مناسب است در آغاز بطور مختصر حكم و احكام ترخیصی شناخته شود انگاه به فرق بین این دو اشاره می گردد.

حكم چیست؟

حكم تكلیفی و حكم وضعی

اقسام حكم تكلیفی

فرق میان حق و حكم

حقوق جزای اسلامی

ی

جرم یا گناه

عناصر جرم یا گناه

قاعده عطف به ماسبق نشدن

قاعده تفسیر محدود

اینك مراحل جرم:

1- شروع به جرم. برای شروع به جرم دو شرط ذكر شده است:

در اینجا بطور اختصار سه مساله بررسی می شود:

طبقه بندی جرائم از لحاظ عنصر مادی

طبقه بندی جرائم بر حسب عنصر روانی

مجرم

در تمام این موارد مستحق كیفر سبب است نه مباشر.

منابع:


مطالب دیگر:
سوالات ارشد سراسری کد 1216 - مجموعه زيست شناسي دريا سالهای 94،93و 95 بعلاوه پاسخنامه 95سوالات ارشد سراسری کد 1217 - علوم دريايي واقيانوسي فيزيك دريا سالهای 94،93و 95 بعلاوه پاسخنامه 95سوالات ارشد سراسری کد 1219 - مجموعه علوم شناختي سالهای 94،93و 95 بعلاوه پاسخنامه 95سوالات ارشد سراسری کد 1256 - مجموعه مهندسي معماري كشتي سالهای 94،93و 95 بعلاوه پاسخنامه 95سوالات ارشد سراسری کد 1259 - مجموعه مهندسي صنايع سالهای 94،93و 95 بعلاوه پاسخنامه 95سوالات ارشد سراسری کد 1262 - مديريت درسوانح طبيعي سالهای 94،93و 95 بعلاوه پاسخنامه 95سوالات ارشد سراسری کد 1263 - مهندسي عمران نقشه برداري سالهای 94،93و 95 بعلاوه پاسخنامه 95سوالات ارشد سراسری کد 1266 - مجموعه دريانوردي سالهای 94،93و 95 بعلاوه پاسخنامه 95پاورپینت زباله های هسته ایانواع کاربرد انرژی هسته اییک پاورپینت کامل و ساده در مورد انرژی هسته ای برای تمامی سطوح بسیار کاملپاورپینت کامل راکتور هسته ای و کلیه ساختارهای هسته ایسوالات ارشد سراسری کد1272 - مجموعه مهندسي مواد سالهای 94،93و 95 بعلاوه پاسخنامه 95سوالات ارشد سراسری کد 1284 - مهندسي نساجي -شيمي نساجي وعلوم الياف سالهای 94،93و 95 +پاسخنامه 95سوالات ارشد سراسری کد1286 - مجموعه مهندسي پليمر-صنايع رنگ سالهای 94،93و 95 بعلاوه پاسخنامه 95سوالات ارشد سراسری کد 1287 - مهندسي طراحي محيط زيست سالهای 94،93و 95 بعلاوه پاسخنامه 95سوالات ارشد سراسری کد1290-مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون درصنايع نفت سالهای 94،93و 95 +پاسخنامه 95سوالات ارشد سراسری کد 1292 - مهندسي ايمني وبازرسي فني سالهای 94،93و 95 بعلاوه پاسخنامه 95سوالات ارشد سراسری کد 1293 - مهندسي شيمي -بهداشت -ايمني ومحيط زیست سالهای 93،94 و 95 +پاسخنامه 95سوالات ارشد سراسری کد 1294 - مجموعه ايمني صنعتي سالهای 93،94 و 95 بعلاوه پاسخنامه 95سوالات ارشد سراسری کد 1301 -مجموعه مهندسي منابع طبيعي مرتع وابخیزداری سالهای 94،93و 95 +پاسخنامه 95سوالات ارشد سراسری کد1302 - مجموعه مهندسي كشاورزي اب سالهای 93،94 و 95 بعلاوه پاسخنامه 95کتاب معماری SQL Serverالگوریتم ها و پروتکل های مسیر یابیهک و آموزش اصول مقابله با آن